Ètica i seguretat

Un dels principals valors de Loteries de Catalunya és la integritat; actuem de manera honesta i transparent, tractant els nostres jugadors amb total respecte i sempre sota els principis del joc responsable: evitant el consum als menors d’edat i prevenint el joc excessiu.

Com a part del compromís amb la seguretat de la informació dels actius de la companyia, Loteries de Catalunya té definida una clara política de seguretat, amb l’objectiu de protegir les persones que hi treballen, la confidencialitat de les seves comunicacions i la integritat de la seva informació. També vetlla pels altres actius que componen el patrimoni de la companyia, com són les instal·lacions o els continguts de tota mena.

En el següent enllaç podeu accedir al document de Política de Seguretat de Loteries de Catalunya (pdf).

Els nostres processos i operatives passen per diversos controls exhaustius, tant a nivell intern com extern a fi d’assegurar la integritat, la honestedat i la seguretat dels nostres serveis, així com la nostra operativa.

Sistemes d’auditoria interns

  • Auditoria i control dels nostres sortejos.

   L’equip de verificadors de Loteries de Catalunya és l’encarregat de dur a terme els sortejos de La 6/49 i La Grossa, sortejos que es porten a terme a la seu de la Companyia, al carrer d’Enric Granados, 33, de Barcelona.

   Aquest equip també s’encarrega de dur a terme auditories internes sobre els equipaments i les boles dels sortejos.

  • Auditories internes del nostre Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació

   Loteries de Catalunya té implantant un Comitè de Seguretat de la Informació, el qual vetlla pel bon funcionament del nostre Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI), la prevenció de riscos i la millora continuada d’aquest.

   L’equip tècnic i de seguretat de Loteries de Catalunya duu a terme una sèrie de controls i auditories internes que asseguren el correcte funcionament de la nostra operativa. Alguns d’aquests controls són:

     • Controls interns dels processos
     • Proves de Continuïtat del sistema
     • Anàlisi de riscos
     • Controls d’operativa conjuntament amb els nostres operadors dels sistemes de joc

Sistemes d’auditoria externs

  • Auditoria de Comptes Anuals i informes financers de la companyia

   Els comptes anuals (CA) de Loteries de Catalunya són auditats anualment. Enguany, l’auditoria dels estats financers ha estat realitzada per la firma d’auditoria Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L , servei contractat via licitació.

   Els CA es poden consultar en el nostre apartat del Portal de Transparència en el següent enllaç https://www.loteriesdecatalunya.cat/portal-de-transparencia/

  • Auditoria i certificacions en matèria de Seguretat de la Informació

   Loteries de Catalunya està certificada sota els requisits de la norma ISO/IEC 27001:2013, la certificació internacional en matèria de gestió de la seguretat de la informació i pel més alt nivell de certificació, Level 2, de la norma internacional WLA-SCS:2020 (World Lottery Association, Security Control Systems).

   La norma WLA-SCS:2020 és un conjunt de requisits internacionals establerts per la World Lottery Association (WLA), els quals se centren en els riscos específics del sector de les loteries i en un control rigorós i continuat de la seguretat de les operacions de joc.

   Les auditories que es duen a terme verifiquen no només el compliment dels requisits a les normes sinó que comproven l’adaptació del nostre sistema de gestió.

   Dites certificacions garanteixen que gestionem la nostra operativa de manera honesta, transparent i segura, facilitant als nostres jugadors uns entorns segurs de joc que donen fe de la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les nostres dades i processos. D’aquesta manera s’evidencia un dels nostres valors corporatius com és la integritat.

   En el següent enllaç podeu accedir al Certificat ISO 27001 (pdf) i certificació de la WLA SCS:2020 (pdf)

  • Auditoria de tots els nostres sortejos

   Loteries de Catalunya té un equip propi de persones qualificades per a la realització i verificació dels sortejos que porta a terme. No obstant això, i per tal de donar total transparència i bondat a tots els aspectes relatius als sortejos, en els seus processos diaris de verificació, complementa els punts de control amb auditors procedents d’una empresa d’auditoria externa i amb la gravació exhaustiva de tots els seus sortejos.

   Els auditors externs que verifiquen actualment els nostres sortejos pertanyen a l’empresa d’auditoria i consultoria PricewaterhouseCoopers (PWC), servei contractat via licitació.

  • Verificació de les boles dels sortejos

   LGAI Technological Center, SA, és l’empresa encarregada, a través de contractació menor, de realitzar l’assaig de verificació que s’utilitza en la realització dels sortejos dels jocs de Loteries de Catalunya.

   Per tal de garantir la fiabilitat dels sortejos dels diversos jocs de loteria en què la selecció dels números guanyadors es fa mitjançant bombos i boles, es fa necessària la validació periòdica de l’estat d’aquestes boles a fi de comprovar que es troben en les condicions idònies per al seu ús els sortejos.

   Aquesta verificació comporta la verificació de les mesures, pes i rebot de cadascuna de les boles en els paràmetres indicats pel seu fabricant.

Política de divulgació responsable de vulnerabilitats

Loteries de Catalunya dona una gran importància a la seguretat adequada dels seus sistemes d'informació i comunicació.

La política de divulgació responsable descriu quin és el procediment a seguir en cas que un usuari o tercer detecti alguna vulnerabilitat en els sistemes de Loteries de Catalunya.

Podeu accedir al document en el següent enllaç (pdf)