Gent gran

Més de 106.000 persones grans han sigut beneficiàries de centres de dia, residències i del servei d’atenció domiciliària.

Els serveis d’acolliment residencial, que poden ser de caràcter permanent o temporal, tenen per finalitat facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència i afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social de les persones grans en situació de dependència.

Els serveis d'acolliment diürn donen suport a les persones grans amb dependència i complementen l'atenció pròpia de l'entorn familiar. Tenen per objecte afavorir el manteniment de l'autonomia personal i social, mantenint la persona en el seu entorn personal, social i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies.

El servei d’atenció domiciliària comprèn el conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones que es troben en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. L’objectiu del servei és mantenir la persona al seu domicili, millorant-ne la qualitat de vida. Es desenvolupen tasques d'assistència, de prevenció i d'educació que habilitin per a la vida autònoma.

Gentgran1443x464.jpg