Termes i condicions

CONTRACTE D’USUARI DE LA PLATAFORMA DE JOC DE LOTERIES DE CATALUNYA

1.- PARTS CONTRACTANTS

El contracte es formalitza entre:

 • D'una banda, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (en endavant, Loteries de Catalunya), amb domicili social a Barcelona (08007), Enric Granados, 33, CIF número Q-5850004B, entitat pública de caràcter comercial creada per la Llei 5/1986, de 17 d'abril que té al seu càrrec l'organització, la gestió i la comercialització de les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya.
 • I de l'altra, l’usuari de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya les dades identificadores del qual són les consignades en el formulari de registre que té a la seva disposició al web oficial de Loteries de Catalunya.

2.- CONDICIONS DE LA PERSONA USUÀRIA

Qualsevol persona física que vulgui adquirir bitllets i formalitzar apostes de loteria a través de la plataforma de joc accessible des de les webs esmentades ha de complir els requisits següents:

 1. Ser major d'edat
 2. Ser resident a Catalunya i haver consignat el seu domicili en aquest àmbit territorial.
 3. No trobar-se sotmès ni afectat per cap prohibició específica que li impedeixi accedir a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya.
 4. El compte bancari que consigni l’usuari ha d’estar domiciliat en una oficina bancària situada a Catalunya. Així mateix, la targeta bancària que es consigni ha de trobar-se vinculada a un compte bancari domiciliat en una oficina bancària situada a Catalunya.

3.- OBJECTE DEL CONTRACTE

Aquest contracte regula la relació jurídica entre Loteries de Catalunya i l’usuari degudament registrat que vol adquirir bitllets i formalitzar apostes de loteria que estiguin disponibles a través de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya.

4.- REQUISITS D’EFICÀCIA DEL CONTRACTE: ACCEPTACIÓ EXPRESSA I ACTIVACIÓ DEL REGISTRE D’USUARI

El contracte produirà efectes entre les parts desprès que l’usuari l’hagi acceptat expressament i hagi activat la clau d’accés i el registre d’usuari.

L’acceptació expressa de les condicions i termes d’aquest contracte comporta la declaració per part de l’usuari de ser responsable de la veracitat de les dades que consigna i de que compleix els requisits exigits en el punt anterior d’aquest contracte.

En el moment de la formalització del contracte l’usuari ha de tenir present el següent:

 • La seva participació com a usuari de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya és totalment voluntària, conseqüència de la seva sol·licitud prèvia.
 • El pagament dels bitllets i apostes de loteria es fa de forma voluntària, a través dels mitjans posats a la seva disposició.
 • L’accés a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya pot estar sotmès a un determinat horari.
 • Les característiques del servei comporten que un cop realitzada l’adquisició d’un bitllet o la formalització d’una aposta de loteria, l’usuari no les pot cancel·lar, revocar ni modificar. Per tant queda exclòs qualsevol dret de devolució de l’import abonat per a l'adquisició dels bitllets de loteria o per la formalització d’apostes.
 • Existeix un límit màxim de joc (per dia, per setmana, o altres).
 • L’usuari podrà limitar a un import màxim cada acció que realitzi d’adquisició de bitllets i formalització d’apostes de loteria i fixar un límit màxim de joc inferior al límit previst per defecte.
 • El cost derivat de l'establiment de la comunicació o qualsevol altre tipus de despesa per la connexió i accés a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya és a càrrec exclusivament de l’usuari.

4.1- Acceptació expressa

L’usuari només pot accedir a comprar mitjançant l’operativa de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya un cop hagi acceptat de forma expressa, plena i sense reserves aquest contracte, que té naturalesa de contracte d'adhesió.

Es presumeix que l’usuari ha llegit i entén aquest contracte quan expressament l’accepta activant la casella corresponent, que li serà mostrada durant el procés de registre d'usuari.

La plataforma de joc de Loteries de Catalunya té habilitat un mecanisme que facilita al jugador l’accés i la impressió del text d’aquest contracte, així com dels seus apartats sobre les condicions legals d'ús, la política de privacitat i de protecció de dades, la política de seguretat i l'ús de galetes (cookies).

4.2.- Modificació dels termes i condicions

Loteries de Catalunya es reserva el dret de modificar els termes i condicions del present contracte per raons comercials o d'adaptació a l'evolució tecnològica, així com per raó de noves disposicions legals o reglamentàries i de noves directrius que puguin dictar-se. En cas que l’usuari estigui disconforme amb aquesta modificació, podrà fer ús de la previsió de l’apartat 15.1.2n paràgraf.

4.3.- Registre d'usuari

Per tal que aquest contracte produeixi efectes i que l’usuari pugui accedir a l’operativa de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya és imprescindible que completi tots els camps obligatoris del formulari de registre. Les dades d'aquest formulari contenen la identificació bàsica de l’usuari i configuren el “registre d'usuari".

L’usuari és l’únic responsable de garantir la veracitat i exactitud d'aquestes dades, de mantenir-les actualitzades en tot moment i de comunicar a Loteries de Catalunya qualsevol variació al més aviat possible.

Cada usuari té un únic registre d'usuari actiu, que queda vinculat al present contracte. A aquests efectes Loteries de Catalunya té establerts els procediments de verificació i de protecció de dades de caràcter personal.

4.4.-  El procediment per efectuar el registre d’usuari es detalla en l’annex  d’aquest contracte.

5.- COMPROVACIÓ DE DADES

Loteries de Catalunya es reserva el dret de requerir a l’usuari la informació o documentació corresponent, o d’accedir-hi mitjançant organismes públics i entitats privades, amb la finalitat de realitzar les comprovacions que consideri oportunes.

En el supòsit que amb una actuació de comprovació es detecti alguna dada falsa o incorrecta o que si s’hagués consignat correctament no s’hagués pogut accedir a l’operativa de la plataforma, Loteries de Catalunya podrà procedir al bloqueig del corresponent registre d’usuari, de manera que a partir d’aquell moment ja no es pugui operar amb aquest, excepte que l’usuari aporti alguna dada determinant que pugui comportar la reactivació del registre per part de Loteries de Catalunya. El bloqueig d’un registre d’usuari per les circumstàncies expressades també comporta la pèrdua del dret a poder percebre els imports corresponents a premis que l’usuari hagués pogut obtenir.

6.- GESTIÓ DE LA CLAU D'ACCÉS

En el primer accés a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya, s’ha de triar un nom d'usuari i una contrasenya que constituiran la clau d’accés de l’usuari.

Aquesta clau d’accés permet accedir a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya en els subsegüents accessos amb el reconeixement de la condició d’usuari registrat. Per això la clau d’accés té caràcter personal, exclusiu i intransferible. El propi usuari és l'únic responsable de mantenir la confidencialitat de la clau d’accés, de no facilitar-la a cap persona, de no cedir-la ni autoritzar-ne l’ús a tercers, i de custodiar-la diligentment i establir les mesures de seguretat adequades per evitar-ne la sostracció, atès que aquest és l'únic responsable davant Loteries de Catalunya i davant de tercers de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada, abusos i de les conseqüències que es derivin de la utilització de la seva clau d'accés.

L’usuari ha de comunicar a Loteries de Catalunya la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva clau d’accés al més aviat possible, fins i tot quan tingui una simple sospita d'aquests fets, perquè Loteries de Catalunya pugui efectuar la suspensió cautelar i bloqueig del registre fins a l’aclariment dels fets o la cancel·lació definitiva d’aquest.

Està prohibit totalment l’accés a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya utilitzant la clau d'accés d’un altre usuari, així com també l’obtenció o difusió de dades personals d'altres usuaris, essent aquestes actuacions constitutives d'infracció i, en conseqüència, derivant en les corresponents responsabilitats per part de l’infractor, en els ordres civil, administratiu i/o penal.

7.- ÚS DE LA PLATAFORMA

La persona que ha formalitzat el present contracte, i que ha completat correctament el registre d’usuari, pot accedir a l’operativa de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya tots els dies de la setmana, inclosos festius, en horari ininterromput, mitjançant accés remot, des del moment de la creació del seu registre d’usuari, mentre aquest no resulti bloquejat o cancel·lat per alguna de les circumstàncies previstes legalment o en el present contracte, excepte en aquelles franges temporals en què Loteries de Catalunya hagi de realitzar tasques de manteniment.

Les tasques de manteniment es limitaran a les estrictament imprescindibles i, llevat d’imperativa necessitat tècnica, logística o comercial, es concentraran en les franges horàries de menor activitat en la plataforma. A aquests efectes es consideren tasques de manteniment: el tancament diari d'activitat, incloent conciliacions i revisions de consistència de dades, la regeneració de la plataforma per la represa de les activitats i operativa i qualsevol procediments interns de seguretat conduents a garantir la correcta prestació del servei, la determinació de guanyadors, la notificació i abonament de premis.

A la plataforma de joc de Loteries de Catalunya, els usuaris registrats poden:

 1. Accedir als serveis oferts, adquirir bitllets i formalitzar apostes de loteria que estiguin disponibles en cada moment, i realitzar el pagament d’aquestes a través del moneder que tenen habilitat a la zona privada d’usuari.

Per poder adquirir bitllets i formalitzar apostes de loteria és necessari haver dotat el moneder dels fons suficients. La càrrega de diners es pot realitzar mitjançant la targeta bancària.

El jugador en línia en qualsevol moment pot retirar el saldo del moneder ordenant la transferència de fons des del seu moneder al compte bancari que hagi consignat en el seu compte d’usuari.

L’import dels premis s’abonaran al moneder  o al compte que hagi designat l’usuari en el seu registre en funció de la quantia del premi i/o del saldo existent en el moneder que en cada moment s’estableixi.

 1. Realitzar consultes i accedir a informacions relacionades amb el sorteig esmentat.
 2. Loteries de Catalunya podrà posar a disposició dels usuaris registrats altres serveis accessoris, la utilització dels quals podrà requerir complimentar registres addicionals. En tal situació el registre s'efectuarà en la forma expressament indicada en el servei en qüestió o en les condicions específiques que es determinin, que quedaran incorporades al present contracte.

8.- SUPÒSITS DE RESTRICCIÓ D'ÚS O SUSPENSIÓ

L’usuari podrà veure bloquejat el seu registre i restringit el seu accés a l’operativa de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya si es trobés afectat per alguna causa de prohibició, i també per haver comès alguna conducta infractora com a usuari de la plataforma, per comportament col·lusori o fraudulent, o pel simple fet que hagi permès a tercers la utilització del seu registre.

9.- LÍMITACIONS DINERÀRIES A LA PARTICIPACIÓ EN SORTEJOS ORGANITZATS PER LOTERIES DE CATALUNYA

En el marc del compromís amb la pràctica del joc responsable, Loteries de Catalunya estableix un límit màxim de joc d’adquisició de bitllets o formalització d’apostes de loteria.

10.- PAGAMENT DELS PREMIS

Loteries de Catalunya efectuarà el pagament dels premis que corresponguin a bitllets adquirits i a apostes formalitzades a través de la plataforma, mitjançant abonament al moneder del guanyador o mitjançant transferència bancària al compte que consti en el registre d’usuari, segons s’escaigui. Prèviament a la realització de la transferència, es deduirà de l’import del premi el gravamen que s’ha de retenir conforme amb el que estableix la normativa vigent

Loteries de Catalunya té la facultat d’acordar la suspensió del pagament d’un premi en el supòsit que sigui coneixedora de forma fefaent de l’existència de controvèrsia o litigi sobre aquest, restant a expenses de la decisió que adopti l’òrgan jurisdiccional, arbitral o administratiu competent per resoldre la causa, sense que en cap cas això habiliti per a reclamar contra Loteries de Catalunya cap import en concepte d’indemnització ni interessos per part de qui resulti vencedor de la controvèrsia.

11.- DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, a continuació es detalla una sèrie de drets i obligacions de l’usuari de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya, sens perjudici d’altres que es recullen en el present contracte i en la normativa aplicable a l’àmbit de les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya i, més específicament, en les reglamentacions de les loteries organitzades i gestionades per Loteries de Catalunya.

11.1. Drets de l’usuari

 1. Accedir i operar amb la plataforma de joc de Loteries de Catalunya, en els termes i condicions previstos en aquest contracte i en la normativa vigent, així com accedir als serveis i productes oferts a través de la plataforma.
 2. Disposar d’un exemplar d’aquest contracte, accedir a la normativa d’aplicació a les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya.
 3. Identificar-se de manera segura d'acord amb els procediments establerts per Loteries de Catalunya.
 4. Visualitzar l’adquisició de bitllets i la formalització d’apostes de loteria realitzades en les àrees habilitades dins del registre de l'usuari i poder imprimir els extractes de compra.
 5. Accedir i fer ús dels serveis que ofereix la plataforma de joc de Loteries de Catalunya.
  No obstant, Loteries de Catalunya es reserva el dret a suspendre el servei sense que l’usuari tingui dret a cap compensació en el supòsits de discontinuïtat, interrupcions, demores, errors, mal funcionament i, en general, altres causes de suspensió que escapin eventualment del control de Loteries de Catalunya i poguessin produir-se per motius tècnics o d'una altra naturalesa.
 6. Carregar el moneder, percebre els premis i retirar el saldo existent en l’esmentat moneder en els termes establerts en aquest contracte i conforme amb allò que estableixi la normativa vigent aplicable.
 7. Resoldre aquest contracte en qualsevol moment, procedint a la cancel·lació del "registre d'usuari", sempre i quan no s’hagi realitzat cap adquisició de bitllets o formalització d’apostes de loteria a través de la plataforma.
 8. Formular les seves reclamacions davant de Loteries de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Reglament general dels jocs de loteria organitzats per l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, aprovat pel Decret 241/1986, de 4 d’agost.
 9. Exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament.

11.2. Obligacions de l’usuari

 1. Complir els requisits i condicions fixats en aquest contracte i en la plataforma de joc de Loteries de Catalunya, i en la normativa aplicable a les loteries titularitat de la Generalitat de manera que assumeix de forma plena i exclusiva la responsabilitat en cas d'incompliment, amb total indemnitat de Loteries de Catalunya.
 2. Assegurar-se que amb la seva participació a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya no infringeix cap normativa sobre jurisdicció i àmbit territorial aplicable, ja que en cas d’incompliment assumeix la plena i exclusiva responsabilitat, amb total indemnitat de Loteries de Catalunya.
 3. En cas d’afectació per alguna causa de prohibició sobre joc sobrevinguda, l’usuari ho ha de posar immediatament en coneixement de Loteries de Catalunya a fi que aquesta entitat pugui procedir al bloqueig del seu registre i desactivar l’operativa a través d’aquest.
 4. Garantir i responsabilitzar-se de que les dades personals facilitades en el seu registre d'usuari són veraces, exactes, completes i actualitzades.
 5. Fer ús de la clau d'accés de manera personal, pel seu propi compte i al seu risc i ventura, sense que pugui fer-ne cap cessió d’ús a tercers.
 6. Responsabilitzar-se en exclusiva en el cas de què les seves dades fossin utilitzades per tercers i es generessin danys en les pròpies dades, programari o equips de l’usuari, o si se li dificultés la connexió a Internet.
 7. Adoptar comportaments basats en l'honestedat i el respecte envers la resta d’usuaris de la plataforma i Loteries de Catalunya.
 8. Garantir i responsabilitzar-se del fet que els fons que utilitza són de procedència lícita i que no serveixen per a la realització de cap activitat fraudulenta o il·legal.
 9. Establir les mesures tècniques de seguretat adequades per a evitar accions no desitjades en el seu equip informàtic i medis d’accés a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya, sent conscient que Internet no és totalment segur i assumint qualsevol responsabilitat en cas que no adopti les mesures de seguretat necessàries.
 10. Utilitzar la plataforma i qualsevol dels seus serveis sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Loteries de Catalunya o de tercers, o que puguin atemptar contra la legislació vigent i els usos generalment acceptats.
 11. Assumir i fer-se’n càrrec dels costos derivats de l’establiment de la comunicació, o qualsevol altre tipus de despesa per la connexió i accés a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya,.

12.- DRETS I OBLIGACIONS DE LOTERIES DE CATALUNYA

A títol merament enunciatiu i no limitatiu, a continuació es detalla una sèrie de drets i obligacions de Loteries de Catalunya, sens perjudici d’altres que es recullen en el present contracte i en la normativa aplicable a l’àmbit de les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya.

12.1. Drets de Loteries de Catalunya

 1. Interrompre o suspendre, en qualsevol moment i sense avís previ, per motius de manteniment, comercials o d'evolució tècnica, el funcionament dels serveis de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya, sense que d'això se’n derivi cap dret de reclamació d’indemnització per part de l’usuari contra Loteries de Catalunya.
 2. Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya quan consideri que no es donen totes les garanties per a la seva utilització correcta. Especialment pot suspendre cautelarment a l’usuari que hagi tingut un comportament col·lusori o fraudulent, encara que sigui de forma indiciària, o que hagi permès la utilització del seu registre d'usuari per tercers, fins que es demostrin els fets.
 3. Modificar l'estructura i disseny de la plataforma; actualitzar, modificar o suprimir tot o part dels continguts i serveis sense avís previ, sempre que ho consideri oportú.
 4. Tractar les dades personals dels usuaris d’acord amb l’establert a la normativa vigent.

12.2. Obligacions de Loteries de Catalunya

 1. Garantir i mantenir a l’usuari en l’ús pacífic dels serveis oferts a través de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya.
 2. Posar a disposició de l’usuari, a través de la corresponent àrea dins del seu registre, una còpia del present contracte a fi que si ho desitja se la pugui descarregar i imprimir, i facilitar-li la resta de mecanismes d'acceptació expressa necessaris per a la formalització del contracte.
 3. Conservar el contracte durant un període de sis (6) mesos, el còmput del qual s’inicia des del moment de la cancel·lació del registre d'usuari, i adoptar les mesures de protecció de les dades personals de l’usuari previstes a la normativa vigent en cada moment.
 4. Posarà a disposició dels usuaris de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya:
  • Un mecanisme adequat per a la formulació i resolució de les queixes i reclamacions.
  • Un servei d'atenció a l’usuari.
  • Un sistema de comunicació anomenat "entorn segur", establert amb l'objectiu de garantir, en la mesura que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la intimitat en les comunicacions dels usuaris. Aquest sistema permet xifrar la informació transmesa entre l'usuari i la plataforma. L’usuari  podrà verificar si es troba en un "entorn segur" visualitzant una icona de cadenat tancat (Internet Explorer), o una clau (Netscape) o símbols similars (altres navegadors) que apareixen a la part inferior de la pantalla.
 5. Realitzar el pagament dels premis que corresponguin a bitllets adquirits i apostes formalitzades de loteria a través de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya, després de practicades les retencions que corresponguin, conforme amb allò establert per la normativa vigent i d’acord amb les condicions específiques establertes per a cada sorteig en el què es participi.
 6. En cas que per causa impeditiva i plenament justificada s’acordés l’anul·lació del sorteig, Loteries de Catalunya resta obligada a retornar als usuaris els imports que han abonat a través de la plataforma en concepte del valor dels bitllets adquirits o apostes formalitzades per aquests.

13.- RÈGIM DE RESPONSABILITAT

Cadascuna de les parts serà responsable respecte de l'altra part per qualsevol reclamació, sanció, cost, pèrdua, dany de tercers o responsabilitat contreta que derivi directament o indirectament del seu incompliment de les disposicions d'aquest contracte o de la normativa aplicable.

L’usuari farà ús de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya al seu propi risc i ventura, per la qual cosa ell serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per l'ús inadequat de la plataforma, dels seus serveis o dels seus continguts.

L'usuari és l'únic responsable davant de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per tercers, tant en contra de l'usuari com en contra de Loteries de Catalunya basada en l'ús inadequat del web, dels seus serveis o dels seus continguts per part de l'usuari. L'usuari, doncs, haurà d'assumir totes les despeses, els costos i les indemnitzacions a les que hagués de fer front Loteries de Catalunya amb motiu d'aquestes reclamacions o accions legals.

L’usuari serà també l’únic responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar-se-li  de la manca d'adequació de la plataforma als seus propòsits particulars i de la manca de compatibilitat de la plataforma amb els equips i programari de l’usuari.

Loteries de Catalunya, en cap cas es fa responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin derivar:

 1. Dels possibles errors o inexactituds en els serveis de la plataforma o de dificultats en la seva correcció.
 2. De la no disponibilitat, interrupció, demora, falta de continuïtat o mal funcionament de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya i dels seus serveis, d’errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, centres de dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, produïts en el curs del seu funcionament.
 3. De supòsits de força major o assimilables, entre ells els fenòmens naturals, apagades, actes o disposicions de les administracions públiques, prestacions defectuoses dels serveis per tercers, seguretat, fiabilitat o l'administració dels sistemes informàtics implicats en el desenvolupament del present contracte. Quan sigui raonablement possible, Loteries de Catalunya advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament de la plataforma i dels serveis d’aquesta.

Loteries de Catalunya tampoc no assumirà cap responsabilitat pels danys i/o perjudicis ocasionats per l’usuari en els següents supòsits:

 1. Com a conseqüència d'errors, defectes i omissions en les informacions de l’usuari que provinguin de fonts alienes a Loteries de Catalunya.
 2. Per l'enviament de qualsevol missatge a l’usuari que s’hagués fet de conformitat amb les dades declarades per aquest.
 3. Pels propis errors de l’usuari comesos en la introducció de les dades d'identificació o a través de l’operativa de la plataforma. Ni en cas que el jugador oblidi els seus mitjans d'identificació o les respostes de record, quan això li impedeixi l'accés al seu compte personal.
 4. Derivats de l'ús de la plataforma, inclosos danys a sistemes informàtics i la introducció de virus, retards o fallades en l'accés, funcionament i operativitat de la plataforma, i dels serveis i continguts d’aquesta. Tampoc aquells derivats de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament de la plataforma, quan tinguin el seu origen en avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivades per causes alienes a Loteries de Catalunya o siguin produïts per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d'urgència extrema, com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta .
 5. Els danys per retards o bloquejos en l'ús dels sistemes del web causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Loteries de Catalunya.

Per disminuir el risc d'introducció de virus i elements nocius, Loteries de Catalunya fa servir programes de detecció en la plataforma però en cap cas garanteix l'absència de virus ni d'altres elements nocius en el seu sistema informàtic (programari i maquinari), documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema. En conseqüència no es fa responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar als sistemes informàtics de l'usuari a causa de l'existència dels virus o elements nocius esmentats.

Per protegir la plataforma contra atacs informàtics de tercers, Loteries de Catalunya farà servir els programes adequats però no pot garantir que tercers no autoritzats puguin conèixer el tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del web i dels serveis. En conseqüència no serà responsable dels danys i perjudicis que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de Loteries de Catalunya ocasionades pels possibles errors o deficiències de seguretat de l’usuari (per fer servir una versió de navegador no actualitzada o insegura, tenir activats en el navegador els dispositius de conservació de les claus d'accés, etc.).

Loteries de Catalunya no garanteix de cap manera les condicions ni la prestació correcta dels productes o serveis oferts als usuaris per tercers aliens a la seva plataforma ni es responsabilitza del compliment per part d'aquests tercers de la normativa vigent.

14.- VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

La vigència del present contracte s’estableix des del moment de la seva formalització i fins que es procedeixi a la cancel·lació del registre d’usuari per les causes establertes legalment i en el present contracte.

15.- SUSPENSIÓ I EXTINCIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE

15.1. Desistiment unilateral de l’usuari

L’usuari pot desistir unilateralment d’aquest contracte en qualsevol moment, sempre i quan no hagi realitzat cap adquisició de bitllets ni cap formalització d’apostes de loteria  a través de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya. A tal efecte, ha de comunicar la seva decisió en aquest sentit al correu electrònic, adreça o enllaç que la plataforma de joc de Loteries de Catalunya posa a la seva disposició. Un cop practicada aquesta comunicació, Loteries de Catalunya realitzarà, si escau, la cancel·lació del "registre d'usuari" corresponent en un termini raonable.

L’usuari pot desistir també quan no estigui conforme amb la modificació d’aquest per part de Loteries de Catalunya, i sempre i quan no hagi realitzat cap adquisició de bitllets ni formalització d’apostes de loteria mitjançant la plataforma.

En cas que l’usuari hagi adquirit bitllets o formalitzat apostes de loteria, podrà desistir i comunicar la seva decisió a Loteries de Catalunya una vegada transcorregut el termini de caducitat establert per al cobrament de premis.

15.2. Suspensió i extinció del contracte a instància de Loteries de Catalunya

Loteries de Catalunya pot suspendre unilateralment el contracte en els casos següents:

 1. En el cas que l’usuari no accepti la modificació del contracte per part Loteries de Catalunya.
 2. Per sospites raonables sobre la falta de veracitat, exactitud o vigència d'algunes de les dades facilitades per l’usuari.
 3. Per sospites raonables relatives al fet que l’usuari hagi permès la utilització del seu "registre d'usuari" per tercers o que ha incorregut en frau o conducta col·lusòria.
 4. Per sospites raonables relatives al fet que l’usuari hagi infringit qualsevol de les obligacions que li incumbeixen a l'empara d'aquest contracte i de la normativa vigent aplicable.

Loteries de Catalunya pot desistir unilateralment d’aquest contracte, o suspendre’l en cas que l’usuari hagués realitzat alguna adquisició de bitllets o formalització d’apostes de loteria, per les circumstàncies següents:

 1. Si hi ha indicis raonables de que l’usuari ha incomplert les obligacions establertes en la política de seguretat, en relació amb l'ús, conservació, pèrdua, sostracció o tinença irregular de la seva clau d'accés.
 2. Si hi ha indicis raonables d'actuacions fraudulentes o de mala fe que poden suposar infraccions de la normativa vigent o ser constitutives d’il·lícit civil, administratiu o penal.  
 3. Per sospites raonables o la constància de la realització per part de l’usuari de pràctiques deshonestes com l'alteració del normal desenvolupament de l’operativa de la plataforma, l'ús de termes ofensius, immorals, calumniosos o injuriosos envers els altres usuaris o envers a Loteries de Catalunya, o el comportament verbal violent.

16.- EFECTES DE L’EXTINCIÓ ANTICIPADA DEL CONTRACTE

L’extinció anticipada del contracte comportarà la cancel·lació del registre d’usuari, de manera que aquest no podrà operar a través de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya.

17.- ALTRES ESTIPULACIONS

17.1. Idioma del contracte.

El present contracte està redactat en català, i s’ofereix també a l’usuari la versió en castellà. La versió en català prevaldrà davant de qualsevol altra i regirà la relació entre l’usuari i Loteries de Catalunya. La traducció que qualsevol navegador o traductor automàtic proporcioni en qualsevol idioma diferent al català, serà únicament a títol informatiu.

17.2. Interpretació i salvaguarda del contracte.

Si qualsevol clàusula del contracte fos declarada nul·la o ineficaç, en tot o en part, es tindrà per no posada, però no incidirà en la validesa i eficàcia de les restants, que no es veuran afectades, llevat que es provi que sense la clàusula nul·la els fins perseguits pel contracte no poden realitzar-se.

L’estipulació anul·lada serà substituïda per una altra que s'adeqüi el màxim possible a la intenció inicialment perseguida, i garantint que no hi hagi cap minva significativa en l'equilibri de les prestacions recíproques.

17.3. Normativa aplicable

La relació entre l’usuari i Loteries de Catalunya formalitzada mitjançant el present contracte constitueix una relació de caràcter privat que es regeix per les seves clàusules i la resta condicions específiques establertes per Loteries de Catalunya en el Web, i per la normativa aplicable a les loteries titularitat de la Generalitat de Catalunya, pel dret privat català i, supletòriament, per la legislació espanyola.

17.4. Jurisdicció competent

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin sorgir, sobre la interpretació, validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, d’aquest contracte les parts, se sotmeten a la competència dels jutjats i tribunals de l'ordre jurisdiccional competent de la ciutat de Barcelona, amb expressa renúncia al seu propi fur. Tot això sens perjudici de les atribucions que puguin correspondre als òrgans competents en matèria sancionadora.

17.5. Canals de comunicació amb Loteries de Catalunya

En cas de pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la clau d’accés, cancel·lació del registre d'usuari o qualsevol altra qüestió relacionada amb el present contracte, l’usuari pot contactar amb Loteries de Catalunya en la forma següent:

 • Accés electrònic mitjançant el formulari de la web oficial de Loteries de Catalunya.
 • A través del servei d’assistència a l’usuari que es posa a disposició en la web (telèfon i correu electrònic).
 • Carta adreçada a l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (enviament a l’adreça postal que es posa a disposició en el web).

17.6. Drets de propietat intel·lectual i industrial

La plataforma de joc de Loteries de Catalunya i tots els seus continguts són propietat de Loteries de Catalunya i/o dels seus proveïdors de serveis que n’han autoritzat l’ús. Tots els continguts estan adequadament protegits per la legislació vigent de propietat intel·lectual i industrial. Entre aquests continguts s’inclou, sense caràcter limitatiu: marques, logotips, rètols, signes distintius, noms comercials, models d’utilitat industrial, patents, bases de dades, arxius de text, comentaris, exposicions, presentacions, gràfics, imatges, fotografies, dissenys, dibuixos, animacions, look & feel, sons, creacions musicals, àudios, vídeos, codi html, programari, diagrames de flux, així com el programari associat.

La posada a disposició dels usuaris del contingut de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya no implica, en cap cas, la cessió, la renúncia o la transmissió, total o parcial, de la titularitat dels drets de propietat intel·lectual i industrial per Loteries de Catalunya o els seus legítims titulars. Tampoc significa la concessió d'un dret d'explotació a favor de l'usuari.  Únicament  confereix una llicència d'ús a través d’internet, intransferible, limitada temporalment a la vigència del registre d'usuari que autoritza a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web, exclusivament per a ús personal, privat i no comercial.

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts del web de forma diligent, correcta i lícita i a abstenir-se d'utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral o l'ordre públic. Queda prohibit qualsevol ús dels continguts de la plataforma de joc de Loteries de Catalunya, inclosos la reproducció, còpia, venda, distribució, difusió, publicació, exhibició, comunicació pública, transformació modificació sense l'autorització prèvia de Loteries de Catalunya o del titular dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Quan es permeti, l’usuari haurà d’indicar l’autoria de Loteries de Catalunya o dels seus proveïdors i no podrà suprimir, eludir o manipular el copyright i/o altres dades que identifiquin els drets de Loteries de Catalunya o dels seus proveïdors.

Si l’usuari infringís els drets de propietat intel·lectual i industrial de Loteries de Catalunya, aquesta podrà reclamar per tots els mitjans legals al seu abast una indemnització que inclogui, a títol enunciatiu i no limitatiu, danys morals i d’imatge, dany emergent i lucre cessant, costos publicitaris o de qualsevol altra índole per a la reparació del dany, imports de sancions o sentències condemnatòries, interessos de demora, el cost del finançament de totes les quantitats en què pogués resultar perjudicada Loteries de Catalunya, les costes judicials i l'import de la defensa en qualsevol procés en què pogués resultar demandada Loteries de Catalunya pels danys i perjudicis ocasionats per acció o omissió, sense perjudici d'exercir qualsevol altres accions que en dret li corresponguin. 

17.7. Política de vincles o enllaços de hipertext

1- Enllaços de la plataforma a altres webs

Aquesta web pot contenir enllaços i eines de recerca a d’altres portals i webs. Loteries de Catalunya facilita aquests elements únicament a efectes de referència informativa però no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs webs ni es responsable del continguts de les webs enllaçades.

Per tant, Loteries de Catalunya no es responsabilitza ni atorga cap tipus de garantia, ni expressament ni implícitament, respecte a:

 1. els continguts de la pàgina enllaçada ni la seva disponibilitat, actualització i veracitat.
 2. la idoneïtat, la qualitat o les característiques dels productes o els serveis que s'hi ofereixin i es comercialitzin.
 3. els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes i/o els serveis que s'hi ofereixin i es comercialitzin.
 4. les condicions comercials sota les quals s'ofereixin aquests productes o serveis.
 5. l'adequació del web enllaçat a la normativa vigent.

Per aquesta raó, Loteries de Catalunya recomana als usuaris consultar els termes i condicions d'ús i les polítiques de privacitat dels llocs web als quals accedeixin a través d'aquests enllaços i es reserva el dret a eliminar els enllaços lliurement o immediatament després de tenir coneixement efectiu de que les activitats o els continguts del lloc web enllaçat són il·legals o infringeixen drets de tercers, o si fos requerida per a això en virtut d'una resolució judicial o d’una ordre administrativa.

2- Enllaços des d’altres webs a la plataforma

 Aquells que tinguin intenció d'incloure en el seu lloc o pàgina web un enllaç de qualsevol format que enviï la plataforma de Loteries de Catalunya cap a la seva web caldrà obtenir el consentiment previ i per escrit de Loteries de Catalunya i hauran de respectar les condicions següents:

 1. No establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la pàgina inicial d'accés (home page).
 2. No establir enllaços que permetin la reproducció parcial dels continguts de la web o que de qualsevol altra forma puguin induir els visitants a confusions sobre la titularitat o pertinença dels continguts de la web.
 3. No incloure, juntament amb l'enllaç, manifestacions falses, inexactes o incorrectes que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums.
 4. No incloure cap marca comercial o cap signe susceptible de protecció diferent de la direcció de URL de la web.
 5. No establir enllaços a pàgines que continguin manifestacions o publicitat de caràcter racista, xenòfoba, pornogràfica, d'apologia del terrorisme, que atemptin contra els drets humans i que, en general, siguin il·lícits, contraris a la moral i ordre públic o que puguin perjudicar, de qualsevol manera, el bon nom o la imatge de Loteries de Catalunya.
 6. No incloure cap marca, denominació, logotip, eslògan o altre signe distintiu de Loteries de Catalunya, excepte els que formen part de l’enllaç mateix.

 

L’establiment de l’enllaç no significa l‘existència de relacions de cap tipus entre Loteries de Catalunya i el propietari de la pàgina web ni, menys encara, que Loteries de Catalunya promogui, avali, garanteixi, accepti, aprovi o recomani els continguts i serveis del web on es troba l’enllaç, ni que l’hagi autoritzat expressament, l’hagi supervisat o, fet seus els serveis oferts en dita pàgina web.

17.8. Política de “galetes” (“cookies”)

Una galeta és un fitxer que un servidor d'Internet envia a través del navegador de l'usuari amb informació sobre la utilització que ha fet de les pàgines del servidor i l'emmagatzema al disc dur de l'usuari per tal que sigui utilitzat en una altra visita a aquest servidor.

La plataforma de la web oficial de Loteries de Catalunya  utilitza galetes ("cookies") per facilitar l'accés i ús de les prestacions del Web i demanar informació sobre la forma d'utilització del Web. La informació generada per alguns tipus de galetes (“cookies”) podrà ser combinada amb les dades personals que l’usuari hagi facilitat en el moment del seu registre i que haurà d'autoritzar expressament.

17.9. Política de comunicacions electròniques

Loteries de Catalunya realitzarà comunicacions comercials per mitjans electrònics conforme amb allò que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

17.10. Política de protecció de dades. Tractament de les dades de caràcter personal del jugador

Loteries de Catalunya manté una política de ple respecte i compliment de la confidencialitat de la informació tractada a través del seu Web i, en particular, de la protecció de les dades personals dels usuaris del portal.

Es garanteix als usuaris que la recollida de dades personals, el seu tractament i la seva utilització posterior es realitza de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i amb la normativa complementària i de desenvolupament.

Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el deure de guardar-les i tractar-les amb el grau de protecció adequat. A aquests efectes Loteries de Catalunya adoptarà les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers que preveu l’article 9 de la LOPD, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable.

El servidor on s'emmagatzemen i es tracten aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament i/o l'accés no autoritzat per part de tercers que busquin utilitzar-les per a finalitats diferents, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades tractades i els riscos a què estan exposades, ja sigui a causa de l'acció humana o del medi físic o natural.

Loteries de Catalunya només podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal dels usuaris i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder quan li sigui requerida judicialment.

Les dades de caràcter personal que Loteries de Catalunya requerirà dels usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la prestació dels serveis i s’obtindran des de la plataforma  de la web oficial de Loteries de Catalunya a través dels mitjans següents: l’emplenament dels formularis destinats a activar el registre d'usuari; l'acceptació dels termes i condicions; durant la navegació pel lloc web; mitjançant sol·licitud de transferència de premis a un compte corrent; a través de la modificació dels paràmetres dels comptes, els moviments econòmics, ingressos i pagaments, el tancament de comptes etc. També podran recollir-se dades personals a través del servei d'atenció al client. En el cas que una determinada informació sigui facultativa, l'usuari en serà informat oportunament.

Totes aquestes dades s'integraran en un fitxer que Loteries de Catalunya farà servir per portar el control i la gestió operativa de l’usuari per a l’adquisició de bitllets i la formalització d’apostes de loteria, inclòs l'enviament de comunicacions de servei, les operacions i transaccions entre els usuaris i Loteries de Catalunya, el seu control comptable i fiscal, la realització de certificats, la resposta de sol·licituds i gestió de reclamacions, la comunicació de premis, la gestió del seu cobrament quan l’usuari hagi triat expressament aquesta opció, la contestació a requeriments d'informació, la comunicació de notícies relacionades amb el jocs de la plataforma, etc. Així mateix, l’usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb la normativa vigent.

Addicionalment, Loteries de Catalunya podrà utilitzar les dades del fitxer amb finalitats estadístiques, d'arxiu històric i comercials (a tall d’exemple: entrevistes sobre la qualitat dels productes, continguts i funcionalitats del Web, grau de satisfacció de l'usuari, accions de fidelització i millora de la relació comercial, etc.), o per aquelles altres finalitats de les que, si escau, s'informi degudament als usuaris prèviament.

El fitxer de dades contindrà la següent estructura bàsica:

 • Dades d’identificació: nom i cognoms, NIF / NIE, data de naixement, domicili, adreça electrònica i telèfon.
 • Dades econòmiques: compte bancari i targetes bancàries.
 • Altres: dades tributaries i dades d'interès comercial.

El tractament i els usos de les dades de caràcter personal hauran de ser objecte d'acceptació per part de l’usuari en qualsevol opció de la web on es recullin dades de caràcter personal.

Cessions de les dades : Loteries de Catalunya podrà efectuar les cessions o comunicacions de dades establertes per l'article 11.2.c. de la LOPD per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Tribunals, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, Defensor del Poble o Síndic de Greuges quan així se li requereixi.

En relació a altres possibles cessions de dades i quan la normativa ho estableixi expressament, prèviament a la cessió es sol·licitarà el consentiment inequívoc, específic i informat de l’usuari i se li informarà de manera expressa, precisa i inequívoca de la naturalesa, finalitat i destinataris de les dades cedides, a fi que aquell pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Loteries de Catalunya no assumirà cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que realitzin tercers respecte de dades no demanades per Loteries de Catalunya.

Comunicacions de dades:  Les dades personals de l’usuari seran comunicades en la mesura imprescindible per dur a terme la gestió i desenvolupament de l'activitat de joc, la qual cosa inclou a les entitats bancàries per al cobrament de  producte, i segons correspongui, el pagament de premis.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició:  L'usuari de la plataforma podrà exercir-los en tot moment, dirigint una comunicació escrita adreçada a la Unitat Comercial i de Publicitat i a la Unitat de Gestió Econòmica de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (adreça postal o electrònica indicades a la web). L'exercici d'aquests drets és personal.

ACCEPTACIÓ DEL CONTRACTE

L’usuari considera que la informació continguda en el lloc web així com la informació continguda en aquest contracte, en especial aquella informació referent a les polítiques d'ús del lloc web, de privacitat, seguretat i protecció de dades de caràcter personal són suficients per a l'exclusió d'error en la formació del seu consentiment a què s’adhereix de forma expressa en virtut de la marcació de la casella corresponent i així mateix manifesta entendre i acceptar plenament i sense reserves el seu contingut així com el contingut de la resta del contracte.

ANNEX

PROCEDIMENT D'ACTIVACIÓ DE LA CLAU D’ACCÉS I EL REGISTRE D'USUARI

Quan l’usuari accedeix per primera vegada a la plataforma de joc de Loteries de Catalunya amb la intenció d’adquirir bitllets i de formalitzar apostes  de loteria, ha de crear un "registre d'usuari". La plataforma el guiarà pel procés que es realitza en diferents pantalles de formulari que l’usuari  complimentarà de manera progressiva.

  1. L’usuari ha de determinar la seva CLAU D'ACCÉS, triant un nom d'usuari i una contrasenya que li serviran per als seus subsegüents accessos -segurs- a la plataforma de Loteries de Catalunya.
   A aquests efectes Loteries de Catalunya informarà de la seva política de contrasenyes i, en un futur podrà modificar els mecanismes d'identificació per adaptar-los a l'evolució tecnològica.
  2. L’usuari també ha d’introduir les DADES PERSONALS i BANCÀRIES següents d’acord amb els formularis que veurà per pantalla:

Dades d'identificació:
Número d'identificació fiscal (NIF) o número d'identificació d'estrangers (NIE).

Altres dades personals:
Data de naixement; adreça personal; adreça de correu electrònic; número de telèfon mòbil.

Dades bancàries:

Número de compte bancari amb les finalitats següents:

   • Percebre els premis que li puguin correspondre, quan per l’import d’aquests no puguin ser abonats directament al seu moneder.
   • Rebre les transferències dels fons provinents del seu moneder.

Número de la targeta bancària a càrrec de la qual es vulgui carregar el moneder, així com el número de compte bancari al que es troba vinculada l’esmentada targeta i en el que es farà la transferència quan l’usuari retiri el saldo del moneder.

 1. Finalment se li demanarà que declari que són certes aquestes dades i que accepta les condicions i termes del contracte, i que està d’acord amb la política de privacitat.