Programes socials

El 100 % dels beneficis de Loteries de Catalunya van destinats al Fons per a la Prosperitat i Cohesió Social de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és desenvolupar accions i programes socials per als col·lectius més desfavorits de la societat catalana. És la Comissió del Fons qui decideix el destí d’aquests beneficis a diferents programes relacionats, entre d’altres, amb la infància, la gent gran i les persones amb discapacitat.

Al llarg dels seus més de 35 anys d’història, Loteries de Catalunya ha destinat més de 290 milions d’euros en:

  • Plans de protecció a la infància: prestacions destinades a famílies amb joves en risc d’exclusió social, suport a les Cases d’Infants (centres diürns gratuïts que s’utilitzen com a suport assistencial i educatiu) i adequació de centres residencials d’Acció Educativa d’Infància i Adolescència.

  • Plans de protecció a la tercera edat: construcció, reconversió, rehabilitació, ampliació, reforma i equipament de residències i centres de dia.

  • Plans de protecció a persones amb discapacitat: rehabilitació i reconversió de residències.
  • Plans per revertir situacions de vulnerabilitat: ajuts per garantir l’alimentació de famílies, infants i adolescents
  • Plans per revertir el sensellarisme: ajuts per l’atenció a la població en situació de falta de llar.
  • Plans d’ajuda a la prescripció de quarantena: servei d’allotjament per garantir les condicions d’aïllament a totes aquelles persones que no disposen de mitjans suficients.
  • Plans per revertir la pobresa infantil i l’exclusió social: garantir aliments i materials bàsics a famílies amb menors a càrrec i fer un abordatge integral de la pobresa infantil des dels barris.