Política de privacitat i protecció de dades

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT I LA PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Actualitzat a 1/10/2021

ELS SERVEIS I JOCS QUE S’OFEREIXEN EN AQUEST WEB SÓN NOMÉS PER LES PERSONES MAJORS D’EDAT. QUEDA TOTALMENT PROHIBIT L’ACCÉS ALS JOCS I SERVEIS D’AQUEST PORTAL CORPORATIU, AIXÍ COM CONSIGNAR DADES A MENORS DE 18 ANYS.

Per aquesta raó, Loteries de Catalunya, SAU verifica que les persones usuàries siguin majors d’eda

A) Identitat i dades de contacte del responsable del tractament i el Delegat de Protecció de Dades

El responsable del tractament de les dades personals és Loteries de Catalunya, SAU (d’ara endavant, Loteries de Catalunya o la Societat), amb domicili al carrer d'Enric Granados, 33 - 08007 Barcelona (Telèfon de contacte: 93 554 74 40), amb seu electrònica a https://www.loteriesdecatalunya.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de la Societat i on podreu contactar amb el delegat de protecció de dades.

Delegat de Protecció de Dades: [email protected]

B) Finalitats del tractament de dades

Les dades personals que es facilitin s'integraran en fitxers que figuren en el Registre d’Activitats de Tractament que Loteries de Catalunya farà servir per portar el control i la gestió operativa de la persona usuària per a l’adquisició de bitllets i la formalització d’apostes de loteria, inclòs l'enviament de comunicacions de servei, les operacions i transaccions entre les persones usuàries i Loteries de Catalunya, el seu control comptable i fiscal, la realització de certificats, la resposta de sol·licituds i gestió de reclamacions, la comunicació de premis, la gestió del seu cobrament quan la persona usuària hagi triat expressament aquesta opció, la contestació a requeriments d'informació, la comunicació de notícies relacionades amb els jocs de la plataforma, etc.

Addicionalment, Loteries de Catalunya podrà utilitzar les dades del fitxer amb finalitats estadístiques, d'arxiu històric i comercials (a tall d’exemple: entrevistes sobre la qualitat dels productes, continguts i funcionalitats del Web, grau de satisfacció de la persona usuària, accions de fidelització i millora de la relació comercial, etc.), o per aquelles altres finalitats de les que, si escau, s'informi degudament i prèviament a les persones usuàries.

Aquesta entitat no pren decisions individuals automatitzades.

C) Identificació dels destinataris als que la Societat pot cedir o comunicar les dades:

Loteries de Catalunya podrà efectuar les cessions o comunicacions de dades establertes per la normativa de protecció de dades per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques, Forces i Cossos de Seguretat, Tribunals, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, administracions tributàries, Defensor del Poble o Síndic de Greuges quan procedeixi legalment.

En relació a altres possibles cessions de dades i quan la normativa ho estableixi expressament, prèviament a la cessió es sol·licitarà el consentiment lliure, inequívoc, específic i informat de la persona usuària i se li informarà de manera expressa, precisa i inequívoca de la naturalesa, finalitat i destinataris de les dades cedides, a fi que aquell pugui exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.

Loteries de Catalunya no assumirà cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que realitzin tercers respecte de dades no demanades per Loteries de Catalunya.

Les dades personals de la persona usuària seran comunicades en la mesura imprescindible per dur a terme la gestió i desenvolupament de l'activitat de joc, la qual cosa inclou a les entitats bancàries per als reintegraments, i segons correspongui, al pagament de premis.

La Societat no tindrà cap responsabilitat respecte del tractament o utilització de dades personals per part dels tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que puguin accedir a les dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de l’activitat pròpia.

S'informa a les persones usuàries que en ús de l’interès legítim o quan hagin autoritzat expressament a Loteries de Catalunya l’enviament de comunicacions comercials que la persona usuària té dret a oposar-s’hi comunicant-ho a [email protected] (indicant en l’assumpte NO VULL REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS) o deixant-ne constància en l’àrea privada del web.

D) Confidencialitat i seguretat

Es garanteix a les persones usuàries que tot el tractament, que inclou la recollida de dades personals, el seu tractament, la seva utilització posterior, es realitza de conformitat amb el Reglament (UE) 679/2016 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i resta de normativa concordant en matèria de protecció de dades personals.

Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades per les persones usuàries i el deure de guardar-les i tractar-les amb el grau de protecció adequat. A aquests efectes Loteries de Catalunya adoptarà les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes, suports i fitxers prenent com a referència l’Esquema Nacional de Seguretat, les mesures de seguretat recomanades pels òrgans de control i la resta de normativa comunitària, estatal o catalana aplicable per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament i/o l'accés no autoritzat per part de tercers i garantir la integritat, la seguretat i la confidencialitat de les dades personals, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades tractades i els riscos a què estan exposades, ja sigui a causa de l'acció humana o del medi físic o natural.

Loteries de Catalunya només podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal de les persones usuàries i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder quan li sigui requerida judicialment o per imperatiu legal.

E) Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que Loteries de Catalunya requerirà de les persones usuàries seran les estrictament necessàries, adequades i limitades per a la prestació dels serveis i s’obtindran des de la plataforma  de la web oficial de Loteries de Catalunya a través dels mitjans següents: l’emplenament dels formularis destinats a activar el registre d'usuari; l'acceptació dels termes i condicions; durant la navegació pel lloc web; mitjançant sol·licitud de transferència de premis a un compte corrent; a través de la modificació dels paràmetres dels comptes, els moviments econòmics, ingressos i pagaments, el tancament de comptes etc. També podran recollir-se dades personals a través del servei d'atenció al client. En el cas que una determinada informació sigui facultativa, la persona usuària en serà informada oportunament i se li demanarà el seu consentiment exprés.

Loteries de Catalunya tractarà les dades durant el procés per a la contractació dels serveis i mentre duri la relació contractual. Una vegada finalitzi aquesta, conservarà les dades personals bloquejades durant un termini addicional de 6 anys o, excepcionalment, per un termini superior si fos d'aplicació un termini de prescripció de possibles responsabilitats contractuals o derivades de la normativa vigent.

F) Consentiment per al tractament

La persona usuària, a l'introduir les seves dades d'alta inicial i / o accés o en formularis de captació d'aquest lloc web, presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, sense reserves i sense excepció, de forma lliure, informada, específica i inequívoca, per a la finalitat de la relació amb aquesta entitat.

L'acceptació d'accedir a aquest portal per part de la persona usuària és una decisió considerada com a

  • lliure, atès que aquest pot decidir no entrar, si així ho desitja. És un acte de manifestació de la seva voluntat;
  • informada, ja que se li explica en aquest document totes les obligacions i normes que ha de contemplar i les seves conseqüències, en cas que finalment decideixi accedir a aquest lloc;
  • específica, ja que el tractament de dades personals que pugui anar associat a l'accés i navegació per aquest lloc, només ho serà per donar compliment a la relació que s'estableix entre la persona usuària i aquesta entitat;
  • I inequívoca, perquè la persona usuària és degudament informada del tractament de les seves dades en cada moment, i la persona usuària ho consent sense que, dels textos o explicacions sobre el que es farà amb les seves dades personals, pugui entendre una altra finalitat diferent de la que presta el seu consentiment.

IMPORTANT: Qualsevol informació aportada per la persona usuària mitjançant els mecanismes per adjuntar arxius presents en aquest portal, és de caràcter voluntari, i la persona usuària reconeix que disposa de la legitimació legal suficient per a dur a terme aquests lliuraments de documents i que, en cas de que els documents o informacions adjuntades continguin dades de caràcter personal de la persona usuària o de terceres persones, manifesta expressament que disposa del consentiment dels afectats per a tal cessió o empara legal suficient i habilitant per fer-ho. En aquest sentit, la Societat emprendrà les accions legals oportunes en defensa dels seus interessos si resulta perjudicada per l'entrega de documents per part de les persones usuàries sense que es disposi dels requisits que legalment li siguin exigibles, com per exemple, el consentiment de tercers.

G) Exercici de drets pels titulars de les dades personals

La Societat només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i limitades per al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament i amb relació a l'exercici de les funcions de l'entitat, als efectes del que disposa el principi de qualitat de les dades.

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o portabilitat amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per la Societat, us podeu adreçar al responsable de tractament, Loteries de Catalunya. També podeu formular les vostres sol·licituds per exercir aquests drets utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en la normativa vigent sobre protecció de dades.

Drets d’habeas data (Drets de recollida i tractament de les dades personals)

a) Dret d’accés

La persona interessada té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir informació sobre les finalitats del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.

També té dret a conèixer el termini previst de conservació de les dades personals així com dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi; el dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.

També es reconeix el dret a saber l’origen de les dades, quan no s’han obtingut directament de la persona interessada.

La persona interessada té dret a conèixer l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i les conseqüències.

Si es fan transferències internacionals de dades, les persones interessades tenen dret a conèixer les garanties adequades que s’apliquen.

I té dret a obtenir una còpia gratuïta de les dades objecte del tractament.

b) Dret de rectificació

La persona interessada té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes.

El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats.+

c) Dret de supressió (oblit)

La persona interessada té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals quan:

Les dades:

  • Han deixat de ser necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
  • S'han de suprimir per complir una obligació legal.
  • S'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  • Per revocació del consentiment en el qual es basava el tractament.
  • Les dades s'han tractat il·lícitament.
  • Per oposició de la persona interessada.

Quan el responsable ha fet públiques les dades personals i s'han de suprimir, aquesta entitat adopta mesures raonables per informar de la supressió la resta de responsables que estan tractant aquestes dades i comunica la supressió a cadascun dels destinataris, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats. Si la persona interessada ho sol·licita, aquesta entitat identificarà els destinataris.

d) Dret d’oposició

La persona interessada pot oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan el tractament es basa en l’interès públic o l'exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.

Aquesta entitat deixarà de tractar les dades, tret que acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de la persona interessada o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.

e) Dret a la limitació del tractament

La persona interessada té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

f) Dret a la portabilitat de les dades

La persona interessada té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.

Pots descarregar aquesta informació AQUÍ.