Política de privacitat i protecció de dades

Informació general del lloc web de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat i dels seus continguts.

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat té la seva seu al carrer d'Enric Granados, 33 - 08007 Barcelona (tel. 93 554 74 40).

L'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat té l'adreça electrònica https://www.loteriadecatalunya.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de l'Entitat.

D’acord amb la Llei 5/1986, de 17 d’abril, de creació de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (d’ara endavant, Loteries de Catalunya o l’Entitat), aquesta té al seu càrrec l'organització, la gestió directa i la comercialització dels jocs que les disposicions legals reserven a la gestió de la Generalitat, i també la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d'aquesta activitat i el pagament dels premis que s'estableixin. Així mateix, l'Entitat pot fer les activitats i els serveis que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes.

Aquest lloc web inclou diferents continguts relatius als jocs online de Loteries de Catalunya, resultats i premis, punts de venda i programes socials; així com altres informacions relacionades amb els àmbits d'actuació i les funcions de l'Entitat.

Loteries de Catalunya es compromet a mantenir la privacitat de les dades personals dels usuaris dels serveis de joc que estiguin disponibles en el lloc web o app, del pagament dels premis i de les transaccions econòmiques realitzades de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades, la normativa del joc i regulació complementària.

Quan l'usuari -després de la lectura del present document- continuï la seva navegació i l'ús dels serveis web o de les apps, estarà manifestant la seva acceptació expressa de la política de protecció i tractament de les dades personals. En cas contrari, l'usuari haurà d'abandonar el lloc web o eliminar l'app del seu dispositiu. Així mateix, l'usuari queda informat que aquestes condicions seran d'aplicació subsidiària d'aquelles altres que sobre la mateixa matèria s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades a l'usuari sense caràcter limitador a través dels formularis de registre i/o contracte de joc.

Els llocs web, apps i mòbils de Loteries de Catalunya estan dirigits a usuaris majors de 18 anys. A través dels llocs web, apps i mòbils no es recull ni es requereix cap informació personal de menors de 18 anys. Queda prohibit per tant el registre en aquests llocs web, apps i mòbils a menors de 18 anys.

Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de l'Entitat, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

A) Identitat i dades de contacte del responsable

El responsable del tractament de les dades personals és l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, amb domicili al carrer d'Enric Granados, 33 - 08007 Barcelona (Telèfon de contacte: 93 554 74 40) i on podreu contactar amb el delegat de protecció de dades.

B) Finalitats del tractament de dades

Totes aquestes dades s'integraran en un fitxer que Loteries de Catalunya farà servir per portar el control i la gestió operativa de l’usuari per a l’adquisició de bitllets i la formalització d’apostes de loteria, inclòs l'enviament de comunicacions de servei, les operacions i transaccions entre els usuaris i Loteries de Catalunya, el seu control comptable i fiscal, la realització de certificats, la resposta de sol·licituds i gestió de reclamacions, la comunicació de premis, la gestió del seu cobrament quan l’usuari hagi triat expressament aquesta opció, la contestació a requeriments d'informació, la comunicació de notícies relacionades amb el jocs de la plataforma, etc.

Addicionalment, Loteries de Catalunya podrà utilitzar les dades del fitxer amb finalitats estadístiques, d'arxiu històric i comercials (a tall d’exemple: entrevistes sobre la qualitat dels productes, continguts i funcionalitats del Web, grau de satisfacció de l'usuari, accions de fidelització i millora de la relació comercial, etc.), o per aquelles altres finalitats de les que, si escau, s'informi degudament als usuaris prèviament.

C) Identificació dels destinataris als que l’Entitat pot cedir o comunicar les dades:

Loteries de Catalunya podrà efectuar les cessions o comunicacions de dades establertes per la LOPD per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Tribunals, Ministeri Fiscal, Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, Defensor del Poble o Síndic de Greuges quan així se li requereixi.

En relació a altres possibles cessions de dades i quan la normativa ho estableixi expressament, prèviament a la cessió es sol·licitarà el consentiment inequívoc, específic i informat de l’usuari i se li informarà de manera expressa, precisa i inequívoca de la naturalesa, finalitat i destinataris de les dades cedides, a fi que aquell pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Loteries de Catalunya no assumirà cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que realitzin tercers respecte de dades no demanades per Loteries de Catalunya.

Les dades personals de l’usuari seran comunicades en la mesura imprescindible per dur a terme la gestió i desenvolupament de l'activitat de joc, la qual cosa inclou a les entitats bancàries per al cobrament de producte, i segons correspongui, el pagament de premis.

L’Entitat no tindrà cap responsabilitat respecte del tractament o utilització de dades personals per part dels tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que puguin accedir a les dades per raó de la prestació dels seus serveis o exercici de l’activitat pròpia.

S'informa a aquells usuaris que hagin autoritzat expressament a Loteries de Catalunya l’enviament de comunicacions comercials que l'usuari té dret a oposar-s’hi comunicant-ho a [email protected] (indicant en l’assumpte NO VULL REBRE COMUNICACIONS COMERCIALS) o deixant-ne constància en l’àrea privada del web.

D) Confidencialitat

Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el deure de guardar-les i tractar-les amb el grau de protecció adequat. A aquests efectes Loteries de Catalunya adoptarà les mesures de caràcter tècnic, organitzatiu i de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers que preveu l’article 9 de la LOPD, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable.

El servidor on s'emmagatzemen i es tracten aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar-ne l'alteració, la pèrdua, el tractament i/o l'accés no autoritzat per part de tercers que busquin utilitzar-les per a finalitats diferents, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades tractades i els riscos a què estan exposades, ja sigui a causa de l'acció humana o del medi físic o natural.

Loteries de Catalunya només podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal dels usuaris i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder quan li sigui requerida judicialment.

E) Qualitat de les dades

Les dades de caràcter personal que Loteries de Catalunya requerirà dels usuaris seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la prestació dels serveis i s’obtindran des de la plataforma de la web oficial de Loteries de Catalunya a través dels mitjans següents: l’emplenament dels formularis destinats a activar el registre d'usuari; l'acceptació dels termes i condicions; durant la navegació pel lloc web; mitjançant sol·licitud de transferència de premis a un compte corrent; a través de la modificació dels paràmetres dels comptes, els moviments econòmics, ingressos i pagaments, el tancament de comptes etc. També podran recollir-se dades personals a través del servei d'atenció al client. En el cas que una determinada informació sigui facultativa, l'usuari en serà informat oportunament.

Llevat que s’hagi atorgat una representació legalment constituïda, i s’aporti el consentiment informat de la persona titular de les dades, cap usuari podrà utilitzar la identitat d’una altra persona ni facilitar les dades d’una tercera persona. L’usuari és l’únic responsable de qualsevol perjudici directe o indirecte a terceres persones en relació a dades falses, errònies, no actualitzades, no adequades ni pertinents.

Loteries de Catalunya tractarà les dades durant el procés per a la contractació dels serveis i mentre duri la relació contractual. Una vegada finalitzi aquesta, conservarà les dades personals bloquejades durant un termini addicional de 6 anys o, excepcionalment, per un termini superior si fos d'aplicació un termini de prescripció de possibles responsabilitats contractuals o derivades de la normativa vigent.

F) Exercici de drets pels titulars de les dades personals

En el cas que faciliteu les vostres dades personals, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions del RGPD (Reglament UE 2016/679) i la Llei Orgànica reguladora de les Dades Personals.

L'Entitat només tracta les dades personals de les persones usuàries que resulten adequades, pertinents i no excessives per al compliment de la finalitat d'atendre-les correctament i amb relació a l'exercici de les funcions de l'Entitat, als efectes del que disposa el principi de qualitat de les dades.

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició (drets ARCO), així com els drets de supressió o limitació (previstos al RGPD) amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'Entitat, us podeu adreçar a:

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat - Enric Granados, 33 - 08007 Barcelona 

També podeu formular les vostres sol·licituds per exercir aquests drets utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en la normativa vigent sobre protecció de dades.

G) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d'aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària.

H) Política de “galetes” (“cookies”)

Una galeta és un fitxer que un servidor d'Internet envia a través del navegador de l'usuari amb informació sobre la utilització que ha fet de les pàgines del servidor i l'emmagatzema al disc dur de l'usuari per tal que sigui utilitzat en una altra visita a aquest servidor. La plataforma de la web oficial de Loteries de Catalunya utilitza galetes ("cookies") per facilitar l'accés i ús de les prestacions del Web i demanar informació sobre la forma d'utilització del Web. La informació generada per alguns tipus de galetes (“cookies”) podrà ser combinada amb les dades personals que l’usuari hagi facilitat en el moment del seu registre i que haurà d'autoritzar expressament.

I) Responsabilitat amb relació als continguts del web

En aplicació del que disposa la legislació vigent, en concret, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics i la Llei 29/2010, de 3 d'agost, dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, l'Entitat treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en el seu lloc web acompleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui.

En aquest sentit l'Entitat es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu d'acomplir la llei esmentada.

La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic.

L'Entitat no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l'Entitat. Tot i això, d'acord amb el que disposa la Recomanació 1/2008 de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la difusió d'informació que contingui dades de caràcter personal a través d'Internet, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

Pots descarregar aquesta informació AQUÍ.