Joc Responsable

Loteries de Catalunya basa la seva política de joc responsable en el desplegament dels estàndards europeus dissenyats per l’associació European_Lotteries, protocol a què s’han adherit més de 40 loteries europees.

Aquesta política té tres objectius principals:

  • Indentificar, controlar i reduir els possibles impactes negatius que pugui generar la nostra oferta de jocs.
  • Crear una cultura de jocs d’atzar, que aquesta activitat es produeixi dins de límits assumibles.
  • Col·laborar amb les organitzacions que treballen amb persones addictes al joc.