Codi de publicitat responsable

Loteries de Catalunya té com a missió empresarial oferir jocs d'atzar als ciutadans de Catalunya. Per dur a terme aquesta tasca, Loteries de Catalunya desenvolupa els seus productes d'acord amb una regulació jurídica específica i amb mesures estrictes de seguretat, tant en el procés de producció com en la comercialització dels diferents jocs. Loteries de Catalunya és, per tant, un operador reconegut i fiable, com ha demostrat els darrers 30 anys.

Si bé la missió principal és tenir una oferta dinàmica i segura de jocs d'atzar, és igualment important oferir-los amb mesures de prevenció i protecció per als consumidors, de manera que apostar no els comporti cap tipus de problema. 

Un dels aspectes en els quals vol incidir la política de Joc Responsable és en la forma en què Loteries de Catalunya fa publicitat dels seus productes. Així doncs, el codi de publicitat responsable constitueix el marc general de referència que caldrà respectar en qualsevol campanya publicitària de Loteries de Catalunya i estableix els principis següents:

Principis del Codi de publicitat responsable

La responsabilitat social és una part essencial de Loteries de Catalunya, que es basa en joc responsable i màrqueting responsable dels jocs. Es garanteix, així, que els jocs de loteria es comercialitzen de forma sostenible i responsable envers els jugadors.

1. La publicitat de Loteries de Catalunya té per objectiu difondre entre el públic major de 18 anys l'oferta dels seus jocs de loteria respectant la normativa vigent i d'una forma socialment responsable. Per tant, la publicitat de Loteries de Catalunya ha de mostrar els jocs d'atzar com una activitat més d'oci i entreteniment i contribuir a millorar la informació per a la ciutadania, la prevenció del joc immoderat i la protecció dels menors d'edat.

2. La publicitat de Loteries de Catalunya ha de mostrar l'acte de jugar en un entorn de joc moderat i responsable, evitant situacions com són jugar d'una manera compulsiva, jugar per recuperar les pèrdues o jugar apostant grans quantitats de diners. La publicitat ha de reforçar, en canvi, aspectes positius de l'activitat del joc com són l'emoció per conèixer els resultats d'un joc, la il·lusió per guanyar un premi o el fet de jugar en grup com una activitat de diversió i socialització.

3. La publicitat ha de mostrar qualsevol informació relativa als jocs d'atzar d'una forma objectiva, de manera que la persona jugadora pugui identificar correctament aspectes com les possibilitats de guanyar o les quantitats dels premis de cada joc.

4. La publicitat sempre ha de mostrar la possibilitat de guanyar en els jocs de loteria com a fruit de l'atzar i, per tant, ha d'excloure qualsevol contingut que suggereixi que es poden desenvolupar habilitats en el moment de jugar que permeten millorar les possibilitats de guanyar en els jocs de loteria. No ha de suggerir que jugar no té risc.

5. La publicitat no ha de suggerir que el joc és una alternativa a la feina ni pot treure importància a valors com són el treball o l'esforç personal. La publicitat ha d'evitar tot contingut dissenyat per explotar les preocupacions financeres de les persones, així com relacionar el fet de jugar amb la possibilitat de pagar deutes.

6. La publicitat no ha de menysprear les persones que decideixen no jugar als jocs d'atzar que configuren l'oferta de Loteries de Catalunya. Ha d’evitar la glorificació del joc en el seu màrqueting i respectar la llibertat individual dels consumidors.

7. Les activitats de publicitat i promoció de vendes no han d'oferir incentius desmesurats per fidelitzar els clients, especialment aquells que es relacionin amb l'augment dels premis en una proporció superior a l'augment de les quantitats apostades.

8. La publicitat ha d'excloure qualsevol contingut que fomenti la discriminació de gènere, origen i pertinença cultural, salut física i mental, edat o condició econòmica i/o social.

9. La publicitat ha d'excloure qualsevol contingut violent, d'explotació sexual o que fomenti comportaments il·legals.

10. La publicitat ha d'evitar els continguts que siguin atractius per a les persones menors de 18 anys, així com aquells mitjans de comunicació que estiguin especialment destinats a persones menors de 18 anys. En les campanyes publicitàries, no hi han d'aparèixer persones menors de 18 anys.

11. L’edat mínima per jugar als jocs de Loteries de Catalunya són els 18 anys. Loteries de Catalunya sempre aspira a incloure el logotip de +18 anys en el seu màrqueting visual, o una menció del límit d'edat.

12. La publicitat no ha de mostrar cap tipus d'informació d'empreses que atorguen crèdits ràpids que podrien ser utilitzats per jugar de forma immediata.

13. Les agències que treballin amb Loteries de Catalunya han d’estar involucrades en el joc responsable i els treballadors d’aquestes agències que ens facin el contingut han de tenir una formació en joc responsable.

14. Loteries de Catalunya respecta la intimitat dels seus jugadors i assegura la protecció de les seves dades personals, amb ple respecte a la normativa vigent.

15. En el seu màrqueting, Loteries de Catalunya vetlla per no animar els jugadors a posar en perill la seva posició econòmica, salut, i/o relacions familiars.

16. El màrqueting de Loteries de Catalunya no abusa de la confiança dels consumidors, ni intenta beneficiar-se de la seva inexperiència ni de la manca d'informació.

17. Totes les accions de màrqueting es reconeixeran com a màrqueting, sense que es pugui interpretar com a publicitat subliminal.

18. El màrqueting de Loteries de Catalunya no fa ús de mètodes que es poden considerar agressius. En conseqüència, les vendes i el màrqueting dels jocs de Loteries de Catalunya es caracteritzen pel següent:

  • El màrqueting dels jocs de Loteries de Catalunya no anima la ciutadania a finançar propòsits de caritat mitjançant el joc.
  • Podem oferir informació sobre els beneficiaris de les activitats de Loteries de Catalunya i la distribució dels beneficis obtinguts amb els seus jocs, però no en el context del màrqueting dels jocs.

19. Loteries de Catalunya actua responsablement en les seves comunicacions als clients i en les seves vendes, complint els principis aprovats de màrqueting directe just.

20. Loteries de Catalunya no implementa mesures de promoció de vendes enganyoses. La informació sobre joc en el material publicitari i les comunicacions de màrqueting que Loteries de Catalunya ofereix en els punts de venda, les fires i els esdeveniments, és correcta i pertinent.

21. Loteries de Catalunya exigeix als seus detallistes, venedors, o persones o entitats implicats en la promoció de vendes de jocs a no actuar d'una manera que disminueixi la confiança dels jugadors cap a Loteries de Catalunya.

22. En el servei d'atenció als jugadors, Loteries de Catalunya sempre actua discretament, de manera que aquests no experimentin pressió.

23. La cooperació de màrqueting de Loteries de Catalunya s’ajusta a la llei i a la pràctica justa, i, s'adhereix als principis generals aprovats de joc net i íntegre.

24. La cooperació de màrqueting de Loteries de Catalunya sempre es basa en obligacions acordades voluntàriament i mútuament.

25. Loteries de Catalunya abandonarà immediatament qualsevol cooperació que mostri pràctiques fraudulentes o contràries al bon gust i maneres, o que sigui il·legal.

26. Tot el màrqueting ha de ser clarament reconeixible com a màrqueting de Loteries de Catalunya i mai es pot percebre com màrqueting ocult. Tot el contingut produït en la cooperació amb altres persones o entitats es comprova i és aprovat prèviament i per escrit per Loteries de Catalunya.

27. Tot el material de promoció de vendes disponible en els punts de venda és produït o autoritzat per Loteries de Catalunya.

28. Tots els punts de venda han de rebre formació proporcionada per Loteries de Catalunya, que ha d’incloure una secció sobre joc responsable.