Avís legal

Actualitzat a 1/10/2021

Informació general del lloc web de Loteries de Catalunya, SAU (d’ara endavant, Loteries de Catalunya o la Societat), i dels seus continguts.

L'objecte d'aquest Avís Legal és regular les condicions per les quals la persona usuària podrà accedir als serveis que Loteries de Catalunya, amb domicili al carrer d’Enric Granados, 33 - 08007 Barcelona (tel. 935547440), amb CIF núm. A06945323, posi a la seva disposició a través d'Internet o dels seus programaris.

Loteries de Catalunya té l'adreça electrònica https://www.loteriesdecatalunya.cat, sens perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web de la societat.

D’acord amb el Decret llei 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya, Loteries de Catalunya realitza l'activitat de venda i distribució al públic del joc de loteria directament, a través de qualsevol canal o mitjà, o mitjançant els subjectes que en configuren la xarxa comercial.

Aquest lloc web inclou diferents continguts relatius als jocs online de Loteries de Catalunya, resultats i premis, punts de venda i les inversions, programes i actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió social finançades; així com altres informacions relacionades amb els àmbits d'actuació i les funcions de la societat.

Loteries de Catalunya es compromet a mantenir la privacitat de les dades personals de les persones usuàries dels serveis de joc que estiguin disponibles en el lloc web o app, del pagament dels premis i de les transaccions econòmiques realitzades de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades, de protecció als menors i persones dependents i per a la prevenció del frau i del blanqueig de capitals, la normativa del joc de loteria i regulació complementària.

Quan la persona usuària -després de la lectura del present document- continuï la seva navegació i l'ús dels serveis web o de les apps, estarà manifestant la seva acceptació expressa de la política de protecció i tractament de les dades personals. En cas contrari, la persona usuària haurà d'abandonar el lloc web o eliminar l'app del seu dispositiu. Així mateix, la persona usuària queda informada que aquestes condicions seran d'aplicació subsidiària d'aquelles altres que sobre la mateixa matèria s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades a la persona usuària sense caràcter limitador a través dels formularis de registre i/o contracte de joc.

Els llocs web, apps i mòbils de Loteries de Catalunya estan dirigits a les persones usuàries majors de 18 anys. A través dels llocs web, apps i mòbils no es recull ni es requereix cap informació personal de menors de 18 anys. Queda prohibit per tant el registre en aquests llocs web, apps i mòbils a menors de 18 anys.

Les informacions i els continguts relacionats amb l'actuació i les funcions de la societat, que s'inclouen en el web, estan subjectes a les previsions següents.

Identitat i dades de contacte del responsable: el responsable del tractament de les dades personals és Loteries de Catalunya. Es pot saber més sobre el tractament de protecció de dades clicant en l’apartat “Política de privacitat” de la web corporativa.

Loteries de Catalunya pot condicionar la utilització d'alguns dels Serveis a l'obligatorietat de ser col·laborador / associat o adherit a aquesta organització i, per tant, a disposar d'un Registre d'Usuari, Password i contrasenya només disponible per a aquelles persones que siguin titulars, complint, així mateix, les condicions específiques d'accés al servei.

A. Concepte de persona usuària

La utilització de la Web atribueix la condició de persona usuària i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per aquesta organització en el mateix moment en què la persona usuària accedeixi a la web. En conseqüència, aquesta ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina Web, ja que pot patir modificacions.

B. Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i els serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s'incorporen canvis a la informació continguda. Aquesta organització pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

Loteries de Catalunya ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, de conformitat amb la normativa vigent.

També s'adverteix que els continguts d'aquest lloc web tenen una finalitat informativa en quant a qualitat, situació i serveis.

C. Informació sobre l'exempció de qualsevol responsabilitat derivada d'una fallada tècnica i de contingut

Aquesta societat declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues d’operativa a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o de qualsevol altre tipus.

D. Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per aquesta societat, així com els continguts mostrats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual, per la qual cosa es troben protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense el consentiment exprés, previ i per escrit d’aquesta societat.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta societat o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com també el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d'Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i les legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'anterior implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit qualsevol acte per virtut de qual les persones usuàries dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d'aquesta societat.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per aquesta organització, així com també la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d'aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició de les persones usuàries a través dels serveis o continguts, en tant que aquests actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

Aquesta societat és lliure de limitar l'accés a les pàgines web i els productes i / o serveis que s'ofereixen, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que les persones usuàries puguin fer arribar a través del correu electrònic.

Aquesta societat, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries, els filtres necessaris a fi d'evitar que a través de les seves pàgines web es puguin posar a la xarxa continguts o opinions , considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Les persones usuàries que enviïn a les pàgines Web d'aquesta societat, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris mitjançant el servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s'entén que autoritzen a aquesta societat per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d'ordinadors), digitalització , posada a disposició des de bases de dades pertanyents a aquesta organització, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d'autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s'entén que aquesta autorització es fa de forma gratuïta, i que pel sol fet d'enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, les persones usuàries declinen qualsevol pretensió remuneraria per part d'aquesta organització.

D'acord amb l'esmentat en el paràgraf anterior, aquesta societat queda autoritzada de la mateixa manera per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d'adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d'autor que les persones usuàries poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics mitjançant els quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per aquesta societat per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit qualsevol vincle, link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web d'aquesta organització, sense el consentiment previ, exprés i per escrit d'aquesta. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com una lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual sobre les pàgines web i tots els continguts d'aquestes.

Aquesta societat no assumirà cap responsabilitat davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites d'aquesta societat.

Aquesta societat es reserva el dret d'emprendre les accions legals que consideri oportunes quan es vegin compromesos o vulnerats els seus drets, en defensa d'aquests i del seu bon nom.

Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems, per la legislació aplicable a Catalunya.